ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนพุ่ยฮัว ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ที่ 1 ถนนสิงหเนติ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120 โทรศัพท์ 0-5568-1548 โทรสาร 0-5568-1548 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
                 โรงเรียนพุ่ยฮัวเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อว่า "โรงเรียนพุ่ยฮัว" ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2468 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผลกระทบกับทางโรงเรียน จึงเลิกกิจกรรมไปชั่วคราว ต่อมา นายมังกร สิงหะเนติ ขอจัดตั้งโรงเรียนและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2490 เป็นต้นมาโดยให้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และอนุญาตให้สอนภาษาจีนนอกหลักสูตรได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 โดยให้สอนภาษาจีนได้สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
                 การบริหารงานของโรงเรียนดำเนินการโดยมีพ่อค้าชาวอำเภอศรีสำโรงร่วมเป็นคณะกรรมการมี นายไสว ตรีเพ็ชร เป็นผู้จัดการ และเนื่องตาก นายไสว ตรีเพ็ชร ไปอยู่ต่างจังหวัดในปี พ.ศ.2518 จึงแต่งตั้งนายสมบูรณ์ ยนต์นิยม เป็นผู้จัดการแทนจนถึงปัจจุบัน
                 เมื่อนายมังกร สิงหะเนติ ถึงแก่กรรม ทายาท ของนายมังกร สิงหะเนติ ได้โอนกรรมสิทธิ์โรงเรียนให้แก่ นายเพ่ง หัดทำ เป็นเจ้าของโรงเรียนแทน ตามหนังสือยื่นคำร้อง ลงวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2510 และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2512
                 ก่อนนายเพ่ง หัดทำ ถึงแก่กรรมได้ทำหนังสือให้ที่ดิน แก่พ่อค้าชาวอำเภอศรีสำโรง รุ่นต่อมาร่วมกันเป็นเจ้าของ รวม 6 คน เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม พ.ศ.2524 คือ
             1. นายบุญกฤษณ์  หอวิจิตร
             2. นายสมบูรณ์  ยนต์นิยม
             3. นายนิพล  พีราวัชร
             4. นายบุญฤทธิ์  แซ่ด้าน
             5.  นายบุญเลิศ  ศรีปุงวิวัฒน์
             6.  นายวิวัฒน์  พานิชกุล
             หลังจาก นายเพ่ง หัดทำ ถึงแก่กรรม นางสาวปราณี หัดทำ ได้รับโอนโรงเรียนตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน