ฝ่ายบุคลากร

นางนุจรี มีสุโข
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางปิยกานต์ เจียนพันธ์
รองหัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางรัชนีวรรณ พร้อมวงศ์
กรรมการ