ฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวสมาพร ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวรัตนา จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน- ธุรการ

นางรัชนีวรรณ พร้อมวงศ์
ผู้ช่วยงานทะเบียน