ฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

นางสาวสมาพร ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

นางสาวรัตนา จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน