คณะผู้บริหาร

นายอำนวย อินทโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญวัฒน์ มีสุโข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางนุจรี มีสุโข
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายมนตรี โพธิ์ขาว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมาพร ฉิมพาลี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ