พันธกิจ / เป้าหมาย
นโยบายของโรงเรียน
  1. มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยซึ่งจะรักษาไว้ซึ่งความดี
  2. ส่งเสริมบุคลากร นักเรียนให้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ เคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาความสะอาด มีอนามัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบ ช่วยตนเองได้ คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น
  5. พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียน รักการอ่าน-เขียน ความรู้รอบตัว
  6. ส่งเสริมสร้างบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
  7. จัดการบริหารงานของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เอื้อต่อการปฏิบัติงานและความต้องการของท้องถิ่น