ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายมนตรี โพธิ์ขาว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางชัชฎาภรณ์ เจียนพันธ์
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายดิเรก ชิตพันธ์
ฝ่ายอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายมนตรี ตุ่มน้ำ
ครูผู้สอนพละศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอัจฉรา ชิตพันธ์
ครูผู้สอนเด็กเล็ก

นางศศิภา น้อยอ่ำ
ครูผู้สอนอนุบาล2

นางสาวละเอียด สังเขป
ครูผู้สอนอนุบาล1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางอภิญญา คงยอด
ครูผู้สอนอนุบาล3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวเฉลิมศรี กมล
ครูผู้สอนศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุชาดา บุญยัง
ครูผู้สอนอนุบาล1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมนัณญา จินตภูมิ
ครูผู้สอนเด็กเล็ก

นางสาวณัฐกานต์ หูตาชัย
ครูผู้สอนอนุบาล1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปรัชญา ศรีศิลป์
ครูผู้สอนเด็กเล็ก