ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อินทโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุ่ยฮัว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ อ่อนกล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พีระพานิชย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางวชิราภรณ์ เจียนพันธ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :