คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราณี หัดทำ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ยนต์นิยม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ ภู่วราวุฒิพานิช
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์ อนันตะเศรษฐกูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี ภู่วราวุฒิพานิช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนราวรรณ วิจิตรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อินทโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน