ฝ่ายวิชาการ

นายปัญวัฒน์ มีสุโข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางอรุณกมล หอมเย็น
วิชาการฝ่ายประถม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนิดา ชูด้วง
วิชาการฝ่ายอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจุฬาลักษณ์ จูอ๊อด
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางพิกุล นุ่มนิ่ม
ฝ่ายทะเบียนนักเรียน

นางเสาวภา กันนิยม
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ

นางสาวเอมมิกา ด้วงบ้านยาง
ครูสอนภาษาจีน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

亡 超囷
ครูสอนภาษาจีน

趁于僋
ครูสอนภาษาจีน