คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำมูลตา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร ขอนพิกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตน์เกล้า เพ็ชรเสนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าบุคลากร
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนริศรา เจริญสิน
ตำแหน่ง : รองกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5